Algemene voorwaarden

Otomatiq BV
Catenbergstraat 2a
2840 Rumst
België

 

+32 478 65 79 18
info@otomatiq.be

 

BE 0721.766.904

 

1. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Otomatiq aangegane huurovereenkomsten en geleverde diensten. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van de verhuurder.

 

2. Prijzen

 • Alle prijzen op de website worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 

3. Betaling

 • De facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum en ten laatste 2 dagen voor de aanvang van het evenement.
 • Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, heeft Otomatiq van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op verwijlintresten aan 10%, alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 25,00.
 • Behoudens aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending worden de facturen geacht integraal aanvaard te zijn.

 

4. Annulering van de huur

 • Bij annulering van de overeenkomst tot 31 dagen voor het evenement, krijgt de huurder het reeds volledig betaalde bedrag terug.
 • Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van het evenement kan Otomatiq de reeds betaalde bedragen niet terug vergoeden.

 

5. Installatie en afbouwen van de photobooth

 • De photobooth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerkers van Otomatiq.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van het evenement en aankomsttijd van Otomatiq.
 • Indien nodig verwacht Otomatiq assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de photobooth.
 • De photobooth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder. Wanneer Otomatiq later af dient te bouwen geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.
 • Eens de photobooth op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag die niet meer verplaatst worden.

 

6. Toegang op adres en locatie

 • Plaatsing en installatie van de photobooth is altijd op de begane grond, tenzij de photobooth met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de lift.
 • Otomatiq is niet verantwoordelijk wanneer de photobooth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.
 • De photobooth dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de photobooth niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Otomatiq zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen.

 

7. Huurperiode

 • De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de photobooth wordt opgehaald.
 • Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
 • Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van Otomatiq contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
 • Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximumaantal kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog, het maximumaantal te bekomen.
 • Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de photobooth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht, …). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing.

 

8. Overmacht

 • Otomatiq zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van Otomatiq, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of voertuigproblemen), zal Otomatiq de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer Otomatiq de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
 • Otomatiq kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

 

9. Beëindiging van de huur

 • Otomatiq behoudt zich het recht de huurperiode van de photobooth voortijdig te beëindigen wanneer;
  • Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van Otomatiq of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
  • Er misbruik gemaakt wordt van de photobooth of andere materialen die toebehoren aan Otomatiq door aanwezigen op de locatie.
  • Er materiaal van Otomatiq wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.
 • Indien er door Otomatiq wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder en zal Otomatiq de resterende huurperiode niet compenseren.
 • Otomatiq zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëindigen van de huur.

 

10. Aansprakelijkheid

 • Bij elke vorm van schade aan de photobooth of ander materiaal van Otomatiq, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van Otomatiq) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van Otomatiq veroorzaakt door de huurder, hun werknemers of hun gasten.
 • Otomatiq, of zijn aangestelde/medewerker, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen noch voor andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of de opstelling van de ter beschikking gestelde materialen. Verzekeringen zijn ten laste van de huurder. Otomatiq, of zijn aangestelde/medewerker, is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschades of omzetderving van de opdrachtgever.

 

11. Technische problemen

 • Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:
  • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt
  • Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen
 • Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/opmerkingen/… kan de huurder ons tijdens de huurperiode bereiken op het bezorgde telefoonnummer. Indien nodig komt een medewerker van Otomatiq ter plaatste om on-site support te bieden.
 • De photobooth slaat steeds de fotostrookjes op, zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Otomatiq kan de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen indien er technische problemen ondervonden werden.
 • Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij Otomatiq het probleem niet opgelost krijgt, dan kan Otomatiq niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het evenement.

 

12. Gebruik van de gemaakte foto’s

 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de huurder Otomatiq de volledige rechten over alle foto’s die gemaakt worden tijden het evenement. Otomatiq heeft het recht om alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor online en offline promotie van het bedrijf, tenzij anders overeengekomen met de huurder.

 

13. Beheer gehuurde goederen

 • De gehuurde goederen betreffen de Photobooth en bijhorende artikelen (Wifi usb stick, Orange Flybox, Wifi Antenne, …) en extra’s die de huurder als dusdanig zal ontvangen. Van de Huurder wordt verwacht dat hij de gehuurde goederen (het gehuurde goed) in kwestie gedurende de gehele looptijd van het contract zal bewaren en behandelen als “een goede huisvader”. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weer aan de verhuurder te zullen teruggeven.